ครอบครัวไทย

ครอบครัวไทย Thai family บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องครอบครัวไทย Thai family  ในอดีตนั้น สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ประชากรประกอบอาชีพหลักคือทำการเกษตร ดังนั้น กลุ่มเครือญาติจึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของชุมชน ภายในชุมชนจะประกอบด้วยกลุ่มเครือญาติซึ่งสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ หรือปู่ย่าตายายคนเดียวกัน สมาชิกของกลุ่มจะสร้างบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกัน มีการร่วมมือกันในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง งทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การร่วมมือกันในการทำไร่ทำนาที่เรียกว่า “การลงแขก” สังคม ได้แก่…