การจัดช่วงชั้นทางสังคม

การจัดช่วงชั้นทางสังคม social stratification ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันกันในสังคมนั้นมีอยู่ให้เห็นเสมอ  เพราะบางคน และบางกลุ่ม ได้มีอำนาจเอกสิทธิ์และเกียรติคุณมากกว่าคนอื่น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ เช่นความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น เป็นต้น ในกรณีที่สังคมนั้น ๆ ไม่สามารถกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึงมากเท่าไร ความไม่เท่าเทียมก็มีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แนวคิดที่จะสามารถนำมาศึกษาแบบแผนของความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมก็คือ การจัดช่วงชั้นทางสังคม stratification นั่นเอง stratification การจัดช่วงนั้นทางสังคม หมายถึงอะไร คำว่า การจัดช่วงชั้นทางสังคม…