สภาพแวดล้อมของโลก Environment

ทำความรู้จักกับ “สภาพแวดล้อมของโลก Environment ” คุณเคยศึกษาหรือเรียนรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อม Environment ของโลกใบนี้กันหรือไม่ นอกจากสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปเฉพาะแห่ง ในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของพื้นผิวโลกซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แล้วยังมีสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวม ที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกไปอีกด้วยเช่นกันสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวมนี้ อาจเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่เนื่องจากสภาพการณ์เหล่านี้มีขอบเขตครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกจึงมีผู้นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมของโลก สภาพแวดล้อมของโลก The Environment คืออะไร ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกนี้มันเป็นสิ่งที่จะมีการเกี่ยวพันธ์อยู่กับพลังงานจากดวงอาทิตย์ สิ่งซึ่งให้ความร้อน แสงสว่างและรังสีต่าง ๆ  แก่โลกของเรา…