บรรทัดฐานสังคม

บรรทัดฐานสังคม  norms บรรทัดฐานที่มีอยู่ในสังคม norms จะมีความเข้มงวดแตกต่างกันออกไป บรรทัดฐานบางอย่างเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าบุดคลน่าจะทำ บรรทัดฐานบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำ ความเข้มงวดของบรรทัดฐานพิจารณาได้จากการบังดับทางสังคม (social sanction) หรือการควบคุมทางสังคม ได้แก่ การให้รางวัล หรือ การลงโทษ เมื่อบุคคลทำหรือไม่ทำตามบรรทัดฐานนั้น Norms บรรทัดฐานแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้ วิถีประชา (folkways) หมายถึง ลักษณะนิสัยของแบบอย่าง ประเพณี…