ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ safety

จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมชนบทในอดีตกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งพื้นฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงาน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพมีโอกาสประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดการเจ็บป่วย พิการ ทุกข์ทรมาน ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม หรือ เสียชีวิตได้ นับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วิธีป้องกันหรือลดอันตรายให้น้อยลง  safety เพื่อสุขภาพร่างกายและชีวิตที่ยืนยาวของคนทุกคน เป็นเรื่องที่ควรพึงระลึกไว้เสมอ

 safety เป็นอย่างไร

คำว่า สุขภาพ (Health องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายไว้ดังนี้

  • “สภาพที่ดีที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด้วยดี ไม่เพียงแต่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความอ่อนแอเท่านั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
  1. กาย (Physical Health)
  2. จิต (Mental Health)
  3. สังคม (Social Health)

หรือกล่าวโดยรวมได้ว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งมิติทางกาย ทางจิต ทางสังคมและสติปัญญา สุขภาพมิได้หมายถึง เฉพาะความไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านั้นส่วนความปลอดภัย หรือ สวัสดิภาพ นั้น สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า ความปลอดภัย หมายถึง ความปราศจากภยันตราย หรือปราศจากการบาดเจ็บหรือการตาย ทรัพย์สินเสียหาย หรือทำให้เสียเวลาที่มีค่าไป  และการปราศจากภัยและอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าความปลอดภัย หรือ สวัสดิภาพ นั้น ไม่เพียงแต่การไม่มีอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นเท่นั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงการดำงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่เสี่ยงกับภัยอันตรายใด ๆ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมหรืออาชีพ โดยมีการวางแผนหรือเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องและยึดปฏิบัติเป็นนิสัยอีกด้วย

 

สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ อาชีพเกษตรกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงและเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดผลกระทบกับทั้งตนเองและสภาพแวดล้อมตามมาอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ประกอบอาชีพที่มีเหตุปัจจัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและกำจัดแมลงซึ่งมีชื่อเรียกทางการตลาดที่แตกต่างกันไป

โดยนอกเหนือจากนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรต่าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้เกิดความผิดปกติและเป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อสารเคมีต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ ทำให้เกิดอาการเหล่านี้

 

  1. ระคายเคืองที่ตา ระบบหายใจ ผิวหนัง เยื่อบุต่าง ๆ
  2. เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ช็อคหมดสติ หรืออาจเสียชีวิตได้
  3. อักสบ หรือ อาการแพ้บริเวณผิวหนัง หรืออาจกลายเป็นโรคผิวหนังได้
  4. อาการชาตามมือเท้า หรืออาจเป็นอัมพาตได้
  5. .เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ อาจทำให้เสียชีวิตได้

 

ดังนั้นสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้างล้วนแล้วแต่มีความสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเรา การดูแลจัดการในเรื่องนี้ก็ง่ายดาวนัก เพียงแค่เปลี่ยนการเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิต เปลี่ยนวิธีการทำมาหากิน เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ มีการนำเอาสารเคมีมาใช้ในขบวนการผลิต ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าหากใช้โดยไม่มีการศึกษาหาความรู้ ไม่ระมัดระวัง หรือการป้องกันอย่างถูกวิธีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดอันตรายอย่างมหาตาลต่อผู้ประกอบอาชีพ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Posted on