ความสำคัญของการศึกษา

LEARNING

การศึกษา LEARNING เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นควรได้รับและได้เรียนกันทุกคน เนื่องจากการเรียนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตและเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเหมือนกับคำพูดที่ว่าการเรียนรู้ การเรียนรู้ นั้นก็เหมือนชีวิตของคนเราและชีวิตก็เหมือนกับการศึกษาเช่นเดียวกัน  เพราะทั้งชีวิตเราสามารถใช้และอยู่เพื่อนทำการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรา โดยยุคสมัยปัจจุบันนี้การเรียนและผลของการเรียนนั้น ได้และนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตและเพื่อที่จะต่อยอดการทำงาน รายได้ รวมถึงทุกๆเรื่องตลอดของการมีชีวิตของเราอีกด้วย

 

  ความหมายของ การศึกษา LEARNING คืออะไร?

การศึกษา มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญต่อยอดอาชพหรือแม้กระทั่งการดำรงชีพในทุกๆวันของมนุษย์เราอีกด้วย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังสร้างความได้เปรียบในการประกอบอาชีพ โดยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร ล้วนแต่จะต้องแข่งขันกันในทุกๆด้านเพื่อที่จะได้ซึ่งความประสบความสำเร็จของชีวิต สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องจบ การเรียน ในภาคบังคับ และสามารถเรียนได้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

  • การศึกษาแบบในระบบ

เป็นการศึกษาตามหลักสูตรที่มีการกำหนดองค์ความรู้  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  และจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  อีกทั้งมีการวัดผลและประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่

 

  • การศึกษาแบบนอกระบบ

เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นขององค์ความรู้  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  รูปแบบวิธีจัดการศึกษา  ระยะเวลา โดยตลอดจนการวัดผลประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มที่มีความจำเป็นโดยไม่สามารถไปเรียนตามระบบการศึกษาในระบบได้  รัฐบาลจึงได้จัดการศึกษานอกระบบ  โดยมีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถศึกษาในระบบได้  ส่วนหลักสูตรและเนื้อหานั้น  ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียน

 

แบบตามอัธยาศัย เป็นอย่างไร ?

เป็นการศึกษาที่กำหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยตนเอง  ตามความพร้อม  ความสนใจ  โอกาส  และศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยสื่อในการศึกษานั้นจะไม่กำหนดอยู่ที่สื่อการเรียนรู้หรือตัวบุคคลอย่างเดียว  แต่ยังสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากทั้งประสบการณ์  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

 

ความสำคัญของการศึกษา มีมากแค่ไหน ?

การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้  ความรู้นั้นสามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้  รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม  เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ  ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว  

ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย 

 

เราจึงสามารถเรียบเรียงความสำคัญของ การศึกษาได้  ดังนี้

  • ช่วยขัดเกลาให้ผู้ได้รับการศึกษามีจิตใจอันดีงาม  มีจิตสำนึกและคุณธรรม  รู้ว่าสิ่งใดควรทำ  ไม่ควรทำ
  • ช่วยให้ผู้ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  และใช้ความรู้ที่ได้รับไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  สามารถประกอบอาชีพที่  เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
  • ผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี  จะสามารถช่วยเกื้อหนุนประเทศชาติให้สามารถธำรงอยู่สืบไปอย่างมั่นคง  สืบเนื่องจากการศึกษานั้น  จะเป็นการปลูกฝังให้ผู้ได้รับการศึกษารู้จักรักและหวงแหนในประเทศชาติของตน
  • ประเทศชาติที่มีการศึกษาที่ดี  จะทำให้มีพลเมืองมีศักยภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวล้ำตามไปด้วย   ส่งผลให้ทัดเทียมต่อนานาอารยประเทศได้

 

โดยการศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นบันไดของการใช้ชีวิต ไม่ว่าคุณอยากทำหรืออยากเป็นอะไร เรามักจะต้องมีการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตถึงจุดที่เรามุ่งหวังได้ ดังนั้นการศึกษาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อทุกคน 

หากต้องการอ่านเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หรือ ที่นี่

Posted on