สภาพแวดล้อมของโลก Environment

ทำความรู้จักกับ สภาพแวดล้อมของโลก Environment ”

คุณเคยศึกษาหรือเรียนรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อม Environment ของโลกใบนี้กันหรือไม่ นอกจากสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปเฉพาะแห่ง ในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของพื้นผิวโลกซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แล้วยังมีสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวม ที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกไปอีกด้วยเช่นกันสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวมนี้ อาจเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่เนื่องจากสภาพการณ์เหล่านี้มีขอบเขตครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกจึงมีผู้นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมของโลก

สภาพแวดล้อมของโลก The Environment คืออะไร

ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกนี้มันเป็นสิ่งที่จะมีการเกี่ยวพันธ์อยู่กับพลังงานจากดวงอาทิตย์ สิ่งซึ่งให้ความร้อน แสงสว่างและรังสีต่าง ๆ  แก่โลกของเรา สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีสาเหตุมาจากการหมุนขคงโลก และความเกี่ยวข้องระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  ตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างแจ่มชัดได้แก่สภาพของอากาศในเวลากลางวันกับกลางคืน หรือสภาพของอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ

แบ่งออกได้เป็นสามประเภท คือ

  1. Hydrosphere คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสสารที่เป็นของเหลว ได้แก่น้ำตามแหล่งต่าง ๆ และน้ำใต้ดิน
  2. Lithosphere คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสสารที่เป็นของแข็ง ได้แก่หิน ดินและสินแร่ต่างๆ
  3. Atmosphere คือ สภาพแวดล้อมส่วนที่เป็นลมฟ้าอากาศ

สิ่งมีชีวิตได้รับน้ำ แร่ธาตุและก๊าซ จากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อนำเข้าไปประกอบเป็นสารซึ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิต

Hydrosphere คืออะไร

 น้ำเป็นสารประกอบที่นับได้ว่ามีปริมาณมากที่สุดในโลก พื้นผิวโลกประมาณ 72เปอร์เซ็นต์ถูกปกคลุมอยู่ด้วยส่วนที่เป็นน้ำล้วน ๆ นอกจากนั้นยังมีน้ำซึ่งแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นดินและในส่วนที่เป็นบรรยากาศ รวมดลอดถึงเป็นองค์ประกอบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอีกด้วย

ซึ่งน้ำมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพอยู่ไปมา และเป็นปรากฎการณ์ที่เราพบเห็นอยู่เสมอ ๆการหมุนเวียนของน้ำหรือที่เรียกว่า วัฏจักรของน้ำ (water cycle) เริ่มจากพลังงานดวามร้อนจากแสงแดดจะทำให้น้ำตามแหล่งต่าง ๆ ระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่อไอน้ำลอยขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูง จะได้รับความเย็นทำให้เกิดการรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ และเมื่อได้รับความเย็นเพิ่มขึ้น ก็จะอัดรวมตัวกัน กลายเป็นหยดน้ำค้าง น้ำฝน หรือถ้าเย็นจัดก็จะกลายเป็นลูกเห็นหรือหิมะนั่นเอง

Lithosphere คืออะไร

สิ่งแวดล้อมประเภทนี้มีความเกี่ยวข้องต่อสิ่งมีชีวิตอยู่สองประการคือ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของแร่ธาตุและสารอาหารต่าง ๆ และทำหน้าที่เป็นตัวการทำให้เกิดดิน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อพืช เกลือแร่ ผิวโลกส่วนที่เป็นหิน ดินและแร่ธาตุก็มีดวามเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับน้ำเหมือนกัน

ต่างกันเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นนานมากนับเป็นแสนเป็นล้านปี การเปลี่ยนแปลงของหิน ดินแร่ธาตุเหล่านี้เกิดจากเคลื่อนไหวของพื้นแผ่นดินซึ่งจะเป็นการเลื่อนไหลหรือแผ่นดินไหวก็ตาม นอกจากนั้นยังเกิดจากการสึกกร่อน (erosion) อันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆการเคลื่อนไหวหรือเลื่อนไหลของผิวโลก ทำให้เกิดภูเขาหรือเทือกเขาขึ้น การเกิดทิวเขาเหล่านี้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงการไหลเวียนของอากาศและทำให้สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ต่าง ๆ ผิดแผกกันออกไป

Atmosphere คืออะไร

อากาศที่หุ้มห่อโลกอยู่นี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของดวงอาทิตย์และการหมุนของ โลก เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นพื้นน้ำ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก

 

อากาศประกอบด้วยก๊าซออกซิเจนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.03 เปอร์เซ็นต์ และกำซไนโทรเจนประมาณ 79 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังมีไอน้ำและก๊าซอื่น ๆ  ปะปนอยู่ด้วยน้อย ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีความสำคัญในการหายใจเพื่อสร้างพลังงาน นอกจากนั้นยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์อาหารของพืชแล้วก๊าซนี้จะกลับเข้ามาอยู่ในอากาศอีกครั้ง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

 

Posted on