Environment Analysis การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม Environment Analysis

เพื่อที่เราจะสามารถรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม Environment Analysis จึงมีความจำเป็นที่เราต้องทราบและสามารถวัดปริมาณของสารที่มีในธรรมชาติและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โดยมีเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็เพราะว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทดนิคของการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ขึ้นมาและมีความไวในการตรววัดสูง ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนมากบายจากฝีมือมนุษย์ที่ถูกตรวจวัดได้ ในบทนี้ความนี้เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมบางประเภท และเมื่อเราศึกษาถึงรายละเอียดของมลพิษแต่ละตัว เราจะกล่าวถึงทคนิคการวิเคราะห์สำหรับสารนั้นอีกครั้ง

Environment Analysis มีอะไรบ้าง

ประเภทของเทคนิคในการวิเคราะห์ทคนิคในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

  • เทคนิคพื้นฐาน (Classical Techniques)

ในเทคนิคนี้จะไม่ใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาถในการตรวจหาและวัคสารที่สนใจ โดยส่วนมากจะใช้ปฏิกิริยาเคมีในการตรวจหาสารที่สนใจ ในแง่การหาปริมาณส่วนมากจะทำโดยการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตร

  • วิธีการใช้เครืองมือ (Instrumental Methods)

โดยจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจหาและวัดปริมาณสารที่สนใจจากสมบัติเฉพาะตัวของสารได้มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีความไวและความจำเพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้นักเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสามารถตรวจหาและวัดปริมาณสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ๆ ได้

ขั้นตอนในการวิเคราะห์

เราสามารถแยกขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ จะมีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะสามารถนำสารตัวอย่างมาใส่ลงไปในเครื่องมือ และวัดความเข้มขันของสารที่เราสนใจโดยตรง โคยปกติแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการต่อไปนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเตรียมสารตัวอย่าง ทำการแยกบางส่วนและทำให้สารที่สนใจเข้มข้นก่อนจะนำไปสู่การวัคในขั้นตอนสุดท้าย

  1. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)

เราต้องได้รับตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะนำมาศึกษาทั้งหมด เช่น ดิน อากาศ น้ำ โดยปกติจะเก็บมามากกว่าหนึ่งตัวอย่างและทำการวิเคราะห์หาสิ่งเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างผลการวิเคราะห์ จะทำให้เราทราบว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นตัวแทนจริง ๆ หรือไม่

  1. การเตรียมตัวอย่าง ( Sample Preparation)

เรามีความจำเป็นจะต้องทำตัวอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว การทำให้แห้งหรือการบด ตัวอย่างที่เป็นของแข็งให้ละเอียด เป็นต้น

  1. การสกัด(Extraction)

ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการแยกเอาสารที่สนใจออกจากตัวอย่างทั้งหมด โดยต้องมีเปอร์เซ็นต์การเอากลับคืนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขณะเดียวกันยังต้องสามารถแยกแต่ละองค์ประกอบที่สนใจออกจากองค์ประกอบอื่นๆในตัวอย่าง


  1. การทำความสะอาด (Cleanup)

เทคนิคของการทำความสะอาดอาจถูกนำมาใช้เพื่อทำการแยกต่อและการทำให้สารที่สนใจมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับเทคนิคที่จำนำมาตรวจวัด

  1. การตรวจวัด (Detection)

สารที่สนใจจะถูกตรวจวัดหาปริมาณ โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพหรือเคมีเฉพาะตัว

  1. กระบวนการจัดการข้อมูล ( Data Processing)

มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนข้อมูลดิบ (เช่นจากการ วัดด้วยเทคนิคสเปกโทรเมตรี) ไปเป็นความเข้มข้นของสารที่สนใจในตัวอย่าง ซึ่งจะเกี่ยวข้องการคำนวณปัจจัยของความเข้มข้นใด ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ บางทีอาจจะมีการปรับความถูกต้องเพื่อทดแทนการสูญหายของสารที่สนใจในระหว่างกระบวนการ และนำไปคำนวณข้อมูลที่ได้จากสารที่ใช้เทียบมาตรฐาน และหรือมีการเติมสารมาตรฐานลงในสารตัวอย่าง ซึ่งเป็น ตัวอย่างที่แยกออกมาจากตัวอย่างกำหนดของสารเดียวกันที่มีสารที่สนใจถูกเติมลงไปอย่างตั้งใจ

 

เนื้อหาของ การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมจะมุ่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มลพิษต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่สำคัญก็เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าทางค้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและการลคปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Posted on