การควบคุมงานในโรงเรียน

การควบคุมงานในโรงเรียน control

control การควบคุมงานในโรงเรียน หมายถึง การดูแลงานให้ดำเนินไปตามนโยบายและ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการควบคุมงานกัน ว่าทำอย่างไร

การควบคุมงาน control คืออะไร?

มีความหมายทั้งในทางลบและทางบวกคือ เป็นการ คอยดูแลมิให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากแนวทางที่ควรจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะมีวิธีการทั้งควบคุมงานในภายใน และควบคุมงานทางภายนอก

การควบคุมงาน เป็นขั้นตอนการบริหารงานที่ผู้บริหารต้องกระทำ 2 ประการคือ

 • การประสานงาน
 • ประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

 • จัดหรือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่ต้องการว่าอยากให้ผู้ใต้บังดับบัญชาาคามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีแค่ไหน
 • ชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรือส่วนที่มีคุณประโยชน์และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • อธิบายถึงสาเหตุของผู้ที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ยอมหรือไม่ยอมรับเอาผลหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่น่ามาใช้ในงานนั้น 
 • ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาวัฒนธรรม ระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียม ความเชื่อของท้องถิ่นนั้น ๆ
 • ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 • ใช้ประกอบการควบคุมและอำนวยประโยชน์ เช่น ด้านสวัสดิการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการประเมินผลงาน

 • ช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าต้องทำงานอะไร ทำให้ได้มาตรฐานแค่ไหน และทำได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่
 • ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาวางแผนงานได้ดีขึ้น
 • สามารถจัดการฝึกอบรมได้ถูกต้อง
 • ทำให้ทราบว่า ผู้ใดบ้างปฏิบัติงานได้ดี มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถพอที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป
 • ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้ยังคับบัญชาเ ช้าใจกันดี และช่วยปรับปรุงการงาน
 • สามารถกำหนดระดับ หรือขีดความสามารถที่ทุกคนยอมรับด้วยความยุติธรรม
 • ทราบได้ว่า ผู้ใต้ยังคับบัญชาคนใดตั้งใจและไม่ตั้งใจทำงาน

สิ่งที่ควรประเมินในการปฏิบัติงาน ได้แก่

 • ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์
 • รับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง
 • เจตคติ ความตั้งใจและความจริงใจในการทำงาน
 • ความสามารถในการวิเคราะห์งานและการตัดสินใจ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรม
 • การประเมินผลเกี่ยวกับการจัดลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
 •  การเปรียบเทียบเป็นรายบุคคล
 • การประเมินผลความก้าวหน้าของงาน
 • การประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานประเมินผลตนเองแนวการประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

ประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน

 • การเรียนการสอน
 • อาคารสถานที่
 • สุขาภิบาลในโรงเรียน
 •  ความร่วมมือร่วมใจ ขวัญของคณะครู
 •  นักเรียน
 •  อุปกรณ์การเรียน
 •  งานธุรการ
 • งานด้านการเงิน
 •  กิจกรรมพิเศษ
 • การวางแผนงานและโครงการดำเนินงาน
 • การประสานงานร่วมมือกับชุมนุมชน

การประเมินผลงานของผู้บริหาร

 • การวางโครงการหรือจุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้หรือไม่
 • นโยบายของโรงเรียน
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน
 • จัดสายงาน การจัดองค์การภายในโรงเรียน
 • นโยบายการส่งเสริมวิชาการของครู
 • กล้าที่จะวินิจฉัยสั่งการในความรับผิดชอบ
 • ร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน
 • การหารายได้เข้าโรงเรียน
 • ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • พยายามปรับปรุงงานอยู่เสมอ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

 • บันทึกการสอน
 • วิธีสอน
 • การใช้อุปกรณ์การสอน
 • วัดผล
 • โครงการสอน
 • ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเ ติม
 • ประพฤติ จรรยา มารยาทของครู
 • ความสามัคคี
 • แต่งกาย
 • เสียสละเพื่อส่วนรวม
 • มนุษยสีมพันธ์

การประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

 • ความเหมาะสมในแง่วิชาการ
 • รูปการจัดและการบริหารโครงการ
 • ค่าใช้จ่าย
 • ผลงานที่ได้รับในแง่เศรษฐกิจ สิ่งคม และวัฒนธรรม

 

และทั้งหมดนี่ก็เป็นขั้นตอนและผลลัพธ์ที่คาดหวังการการควบคุมงานในสถาบันโรงเรียนนั่นเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

 

Posted on