ทำความรู้จักขอบเขต ของสังคมวิทยา

ทำความรู้จักขอบเขต ของสังคมวิทยา Sociology สังคมวิทยา Sociology เป็นการ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยมุ่งศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สังคมวิทยาะมีการมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ ในฐานะที่มนุษย์เป็น social man และ นักสังคมวิทยามุ่งความสนใจไปยังหน่วยสังคม  สังคมวิทยา Sociology คืออะไร เป็นศาสตร์ มิใช่เป็นปรัชญาสังคม ศาสตร์เป็นองค์แห่งความรู้ ส่วนปรัชญาเป็นระบบของความคิด และค่านิยม ปรัชญาสังคมมีแนวความคิดว่ามนุษย์ควร จะประพฤติและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร แต่สังคมวิทยาจะศึกษาว่า ประพฤติตัวอย่างไร…

อาการของน้ำคาเนื้อ

อาการของน้ำคาเนื้อ Edema อาการของการที่น้ำคาอยู่ที่เนื้อนั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคบวมน้ำ Edema สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ที่ชอบทางอาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเค็มจัด โดยอาจจะทำให้เราเกิดอาการตัวบวม หน้าป่อง แขนขาป่อง แล้วเราจะมีวิธีจัดการกับอาการบวมน้ำพวกนี้ได้อย่างไรหละ ? โดยในบทความนี้มีคำตอบมาฝากทุกคนกัน การบวมน้ำ Edema เป็นอย่างไ  คือ ภาวะที่ร่างกายมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ในเซลล์มากจนเกินไป  มากจนผิดปกติของร่างกาย มักจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายนั้นเกิดอาการบวมขึ้นมานั่นเอง โดยจะมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ว่าร่างกายเกิดอาการบวม ซึ่งจะสามารถเห็นตามร่างกาย…

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ safety จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมชนบทในอดีตกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งพื้นฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงาน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพมีโอกาสประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เกิดการเจ็บป่วย พิการ ทุกข์ทรมาน ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม หรือ เสียชีวิตได้ นับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วิธีป้องกันหรือลดอันตรายให้น้อยลง  safety เพื่อสุขภาพร่างกายและชีวิตที่ยืนยาวของคนทุกคน เป็นเรื่องที่ควรพึงระลึกไว้เสมอ  safety เป็นอย่างไร คำว่า สุขภาพ (Health องค์การอนามัยโลก (WHO)…

ทำความรู้จักเรื่อง มลพิษทางอากาศ

ทำความรู้จักเรื่อง มลพิษทางอากาศ Air Pollution แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ Air Pollution หรืออากาศเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2535 หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นไอเสีย กลิ่น ควัน แก๊ส เขม่า ผุน ละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นๆที่มีสภาพที่ละเอียด บางเบา จนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้   แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ…

การวางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งตลาด 

การวางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งตลาด  Market Oriented Strategic Planning ในการวางแผนกลยุทธ์ทางตลาด Market Oriented Strategic Planning จะต้องมุ่งเน้นไปที่ “ตลาด” เป็นหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดเป็นจุดหลักที่จะกำหนดการปฏิบัติการทางการตลาด ในการศึกษาหัวข้อเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ของกิจการ (Corporate Strategic Planning) การวางแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ (Business Strategic…

สภาพแวดล้อมทางการตลาด

สภาพแวดล้อมทางการตลาด Marketing Environment วิธีการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด มีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปนี้ การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการตลาด Marketing Environment การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม Marketing Environment คืออะไร เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การตลาดเป็นส่วนหนึ่งในระบบของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงในหลักการที่ว่าการตลาดได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและไม่สามารถจะหลีกเลี้ยงได้ ถ้านักการตลาดละเลยสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าอันตรายต่อการจัดการทางการตลาด นักการตลาดจึงต้องวิเคราะห์แนวโน้มและความสำคัญของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเกี่ยวข้องออกมาในรูปของโอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) หรือเรียกว่าเป็นส่วนของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Un-controllable Variables) ในการวางแผนทางการตลาดนักการตลาดมีการวิเคราะห์จุดอ่อน…

สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ

Part of Speech สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทำการฝึกการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษนั้น ควรที่จะทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำชนิดต่าง ๆ Part of Speech ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยคเสียก่อน ในบทความนี้จะกล่าวถึงกลุ่มคำชนิดต่างๆ แต่เพียงสังเขปให้ทุกคนได้ทำการศึกษาถึงรายละเอียดกัน ลักษณะของ Part of Speech มีอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ คำนาม(Nouns) กริยา (Verbs) คุณศัพท์ (Adjectives) กริยาวิเศษณ์ …

การใช้สัญลักษณ์ของภาษา

การใช้สัญลักษณ์ของภาษา The Use of Verbal and Nonverbal Symbols ในปัจจุบัน มนุษย์เรายังคงทำการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากัน(face to face) หรือการสื่อสารที่ต้องผ่านสื่อต่าง 1 โดยใช้สัญลักษณ์ Symbols ของภาษาพูดและภาษาที่ไม่ออกเสียง สัญลักษณ์ที่ใช้ ได้แก่ คำพูด กิริยาท่าทาง หรือสิ่งที่แทนความหมายในภาษาของแต่ละชุมชน  สัญลักษณ์การสื่อสารของมนุษย์   Symbols…

Environment Analysis การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม Environment Analysis เพื่อที่เราจะสามารถรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม Environment Analysis จึงมีความจำเป็นที่เราต้องทราบและสามารถวัดปริมาณของสารที่มีในธรรมชาติและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โดยมีเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็เพราะว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทดนิคของการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ขึ้นมาและมีความไวในการตรวจวัดสูง ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนมากบายจากฝีมือมนุษย์ที่ถูกตรวจวัดได้ ในบทนี้ความนี้เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมบางประเภท และเมื่อเราศึกษาถึงรายละเอียดของมลพิษแต่ละตัว เราจะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับสารนั้นอีกครั้ง Environment Analysis มีอะไรบ้าง ประเภทของเทคนิคในการวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่…

ภาษาสัตว์ Animals Language

ภาษาสัตว์ Animals Language ถ้าเรานิยามว่าภาษาคือระบบการสื่อสาร สัตว์อย่างอื่นก็สื่อสารกันได้ จึงเกิดปัญหาว่าการที่สัตว์ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นเราจะถือว่าเป็นภาษาสัตว์ Animals Language  หรือไม่ ในด้านของภาษาจะต้องออกมาบอกให้ได้ว่า คุณลักษณะสำคัญของภาษานั้น มีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ชี้ชัดลงไปว่าลักษณะการสื่อสารของสัตว์เป็นภาษาหรือไม่ Animals Language เป็นอย่างไร สิ่งแรกที่เราควรพิจารณ  คือ เสียง  เสียงมีความสำคัญต่อภาษาเพียงไร ถ้าเราให้ความสำคัญของเสียงมากเกินไป ก็จะทำให้เราต้องรับเสียงนกแก้ว นกขุนทอง เป็นภาษา เพราะมันเลียนเสียงมนุษย์ได้…